HİZMETLERİMİZ
  OSGB Hizmetleri
  İşyeri Hekimliği
  İş Güvenliği Uzmanı
  Diğer Sağlık Personeli
  Risk Değerlendirilmesi
  Acil Durum Planları
  İş Güvenliği Eğitimleri
  İlk Yardım Eğitimleri
  Mobil Sağlık Hizmetleri
ACİL DURUM PLANLARI
Acil durum eylem planları zorunluluğu, içeriği,amaç ve dayanakları  18/06/2013 tarihli ‘’ iş yerlerinde acil
durumlar hakkında yönetmelik’’  içeriğinde belirtilmiştir.
Bu yönetmeliğe göre :
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların
güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında
yer alan işyerlerini kapsar.
İşverenin Yükümlülükleri
MADDE 5

(1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

1- Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek
ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları
belirler.
2- Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
3- Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
4- Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
5- Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan
sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk
yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı
görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
6- Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki
kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
7- Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak
ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
8- Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde
bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya ilişkin
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Ayrıca yönetmelik başlıklarından bazıları : 
- Acil durum planı
- Acil durumların belirlenmesi
- Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
- Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
- Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
- Dokümantasyon
- Tatbikat
- Acil durum planının yenilenmesi
- Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
- Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları
- Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması
- Acil durum planı rehberleri
- Ekip eğitimlerinin tamamlanması
 
Copyright © 2018 İREM OSGB / Tüm hakları saklıdır.
Adres: Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cd. Tekstilkent Sit. B9 Blok No: 10AA/304 Esenler / İSTANBUL / Tel & Fax: +90 212 438 10 18