HİZMETLERİMİZ
  OSGB Hizmetleri
  İşyeri Hekimliği
  İş Güvenliği Uzmanı
  Diğer Sağlık Personeli
  Risk Değerlendirilmesi
  Acil Durum Planları
  İş Güvenliği Eğitimleri
  İlk Yardım Eğitimleri
  Mobil Sağlık Hizmetleri
İŞYERİ HEKİMİ TEMİNİ

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş yeri hekimi ve sağlık personeli uzmanlarımız
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren iş yeri hekimi
ve diğer sağlık  personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan
tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur. Bu sorumluluk ve çalışmalar sırasında hastanelerimizin
personel ve ekipmanlarını da sizlere sunuyor olmakla iş birliğimizi daha kurumsal bir platforma taşımayı
amaçlamaktayız.

İlgili kanun ve yönetmelikler gereği iş yeri hekimi ve sağlık personelinin yapacağı çalışmalar;
İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile
ilgili işverene rehberlik yapmak.
İş sağlığı ve iş güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak, ayrıca işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal
riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve
çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik
faaliyetlerinde dikkate almak.
İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak
önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
İş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk
değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve
takibini yapmak.
Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları
bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin
olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin
onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve
meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma
yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını
hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve yönetmelikte belirtilen şekli ile
örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.
Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı
ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu
korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak.
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş
güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde yönetmelikte istenen örneğine uygun olarak hazırlamak.
 
Copyright © 2018 İREM OSGB / Tüm hakları saklıdır.
Adres: Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cd. Tekstilkent Sit. B9 Blok No: 10AA/304 Esenler / İSTANBUL / Tel & Fax: +90 212 438 10 18